Klagomålshantering

Klagomålshantering 

Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på ­utbildningen gäller följande:
Klagomål kan lämnas både på Skolnivå (1) och på Huvudmannanivå (2). Principen är att klagomålet skall utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Klagomål behandlas alltid konfidentiellt, men klagomål kan även lämnas anonymt. Om klagomål är anonymt ges ingen bekräftelse eller återkoppling på hur situationen har lösts. Rutinerna finns både här på hemsidan och anslås på skolan/Schoolsoft.

1. Klagomål på skolnivå
Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på ­utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till rektorn på skolan. För klagomål finns en särskild blankett anslagen på skolan. Den kan även hämtas i Schoolsoft. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till rektorn för fortsatt handläggning.

En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till dig inom ett dygn (vardag) från det att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen skall ske skyndsamt.

När klagomålet är utrett får
du ett skriftligt besked om hur situationen har lösts. Det kan även kompletteras med ett fysiskt möte. I beskedet ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Om så är fallet, uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen, se information nedan (2). Utgångspunkten är dock att varje situation skall redas ut och lösas, så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i ­utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

2. Klagomål på huvudmannanivå
Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Klagomål skall sändas till en av följande adresser:
E-posthuvudkontor@framtids­gymnasiet.se
Post: Framtids­gymnasiet, Klagomål, Kaserntorget 6, 411 18 Göteborg

Blankett för klagomål: Blankett för klagomål

Ditt klagomål bekräftas inom ett dygn (vardag), med en uppskattning om handläggningstid
utifrån ärendets karaktär. Utgångspunkten är att det skall ske skyndsamt. Vid klagomål via post, bekräftas klagomålet inom en vecka.
Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen erfordrar ytterligare information från dig som klagat eller från rektor, lärare eller klassföreståndare på skolan, tas en kontakt med den/de som ärendet berör.
När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som sänds via mail eller postas till dig som elev/vårdnadshavare. Uppgifter om
hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår framgår i beslutet. Utgångspunkten är att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i ­utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Samtliga klagomålsutredningar 
arkiveras och dokumenteras.

Framtidsgymnasiet huvudkontor - Östra Hamngatan 13 - 411 10 Göteborg - Kontakta oss