Framtidsgymnasiet i Nyköping har ett imponerande facit. Fem år i rad har skolan lyckats nå 100 procent måluppfyllelse. Det innebär att alla som gått ut trean de senaste fem åren har gjort det med en gymnasieexamen i handen.

Resan hit har inte varit enkel, det har krävts ett hårt arbete för att skapa en bra skolmiljö och att bygga en struktur för att arbeta förebyggande.

Framtidsgymnasiet är ett yrkesgymnasium och många av eleverna på skolan behöver mycket stöd för att bibehålla sin studiemotivation. Skolan sätter in tidiga insatser när behov uppstår och har stenkoll på hur varje elev ligger till.

– Från första dagen har vi koll på varje elev och målet är att de ska klara sin examen. Vi guidar hela tiden eleverna och lägger tillsammans med dem en plan för att de ska nå dit Det är viktigt att eleverna får sätta sina planer, att vi drar åt samma håll och att vi inte spiller tid på saker som inte tar dem till examen, säger Ann-Sofi Forsberg, rektor på Framtidsgymnasiet i Nyköping.

Elever ska känna att de kan lyckas

Eftersom många av eleverna har haft utmaningar både i och utanför skolan behöver Framtidsgymnasiet anpassa sin undervisning.  Målet är att stärka motivationen hos eleverna, de ska känna att de klarar av saker och att de lyckas, inte tvärtom.

– Vi jobbar med många ungdomar som inte har bra självförtroende när det kommer till skolan och som gärna vill direkt ut i arbetslivet. Därför behöver vår undervisning vara något annat för att hjälpa eleverna och få dem att tro på sig själva och sin förmåga att lyckas. Det gör vi genom att hitta elevernas intressen, drivkrafter och de områden de behöver hjälp med, säger Ann-Sofi Forsberg.

Ett konkret exempel på hur Framtidsgymnasiet tänker annorlunda är att de till skillnad från många skolor inte testar eleverna när de först kommer till skolan.

– Det vägrar vi göra. Om jag skulle börja ett nytt jobb skulle det vara hemskt att få ett prov direkt. Man ska inte börja gymnasiet med ett prov där man får visa att man inte kan. Vi vill att de ska känna att de klarar sig, därför lägger vi nivån där de känner att de lyckas, något som höjer deras motivation. Sen har vi så pass skickliga lärare att de fångar vi upp de områden där eleverna behöver utvecklas, säger Ann-Sofi Forsberg.

Kultur och struktur för uppföljning av varje elev

Att skolan lyckats så bra de senaste åren är enligt Ann-Sofi tack vare kulturen och ett ihärdigt arbete med struktur som gör det möjligt att följa upp eleverna och ge dem det stöd de behöver.

– Vi har några kulturbärare som har jobbat länge på skolan och som tycker att 100 procent måluppfyllelse är en viktig fråga. En inställning som snabbt sprids till nyare kollegor. Något som märks på skolan i öppenheten som finns gentemot eleverna. Våra dörrar står alltid öppna och lärarna lägger gärna sin planeringstid på att hjälpa eleverna med det de tycker är svårt.

Sedan 2011 har skolan arbetat med MUD, måluppfyllelsedokumenten, för att kartlägga hur eleverna ligger till.

– Det har varit ett värdefullt verktyg där vi på veckobasis fyller i hur varje elev ligger till och gör insatser utifrån nuläget. Det innebär att vi kan sätta in rätt insatser för eleverna men det ger också en bra bild av hela skolan och inom vilka områden vi behöver göra mer. Vi kan till exempel ge medarbetare möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. På det här sättet hjälper verktyget oss att bli bättre både på kort och lång sikt, säger Ann-Sofi Forsberg.

Skolan har även ett pedagogiskt forum varje vecka där medarbetarna ges utrymme att prata om kompetensutveckling och vad skolan behöver för att fortsätta hålla hög kvalitet i undervisningen. Sedan formas utbildningen och skolan efter det, något som innebär att lärarna löpande lär sig nya saker och anpassar undervisningen.

– Att undervisa i grupper där behoven är stora ställer höga krav på lärarna. Man behöver vilja utvecklas och man behöver lägga tid på sin undervisning för att göra den tillgänglig. I den gamla skolan hade man skyllt på eleverna om de misslyckades, det gör inte vi. Det viktigaste vi kan göra är att hjälpa eleven att klara sin examen. Då är de redo för vuxenlivet, får hopp om framtiden och vi förhindrar utanförskap, avslutar Ann-Sofi Forsberg.

 

Ann-Sofi Forsberg, rektor Framtidsgymnasiet Nyköping Ann-Sofi Forsberg, rektor Framtidsgymnasiet Nyköping