Vid den senaste tillsynen på Framtids­gymnasiet i Kristianstad fick rektor med personal ett glädjande besked – inga anmärkningar. Resan dit har varit fylld med utmaningar, men skolan har arbetat hårt med kvalitet sedan den senaste inspektionen.

Framtids­gymnasiet i Kristianstad granskades av Skolinspektionen i mars 2014. Då påtalades ett flertal allvarliga brister, bland annat vad gällde undervisningens kvalitet, tryggheten på skolan, studiero och elevinflytande samt skolans arbete med kvalitet och utveckling av verksamheten.

Ett omfattande och målmedvetet utvecklingsarbete har sedan dess pågått på skolan under ledning av rektor och huvudman för att åtgärda bristerna. Stora insatser har gjorts för att förbättra bland annat undervisningen, miljön, stödet från elevhälsan och systematiken i uppföljningen av resultat. Huvudmannen har också genomfört egna interna tillsyner på skolan för att följa upp utvecklingen och säkerställa att planen följdes.

Under tiden har flera andra stora förändringar skett. Bland annat har skolan tagit emot ett större antal nyanlända elever på språkintroduktion.

Under den senaste tillsynen har ingenting annat framkommit än att Framtids­gymnasiet i Kristianstad uppfyller alla krav inom de arbetsområden som granskats, och tillsynen avslutas. En av lärarna citeras från rapporten på skolan – ”Det bästa som hänt var inspektionen som SI (Skolinspektionen) gjorde 2014”. En bra sammanfattning av ett arbete väl genomfört.