Vad är kvalitet i skolan?

På Framtidsgymnasiet är vi noga med att ge alla elever möjlighet att lära sig och utvecklas. Alla våra elever ska känna att de får en bra utbildning med bra undervisning av duktiga och engagerade lärare. Vi vill alltså göra mer än det du som elev har rätt till enligt de lagar och regler som finns för gymnasiet – en bra utbildning i en trygg miljö.

För att lyckas med det har vi hela tiden koll på våra resultat och är noga med att fråga er elever om hur ni upplever er skola och er undervisning. Med utgångspunkt i vad ni säger gör vi sedan en analys och sätter in olika insatser för att förbättra och utveckla skolan. Dessa följer vi sedan upp och analyserar vidare. Vi arbetar helt enkelt med ett systematiskt kvalitetsarbete för att alltid bli bättre på det vi gör!

 

Vi jobbar med fyra kvalitetsbegrepp, det första kallar vi för funktionell kvalitet

Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens.

 

Instrumentell kvalitet

Här menar vi kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen.

 

Vi använder också begreppet upplevd kvalitet

Det handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning. Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en utbildning med så hög kvalitet som möjligt.